Strona internetowa www.termika-sklep.pl wykorzystuje pliki cookies oraz inne technologie służące do automatycznego przechowywania danych w celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez stronę internetową www.termika-sklep.pl lub podmioty trzecie, w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać przez Państwa zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Więcej szczegółów dotyczących naszej polityki cookies znajdziecie Państwo tutaj.

POLITYKA PRYWATNOŚCI  firmy Technika Grzewcza "TERMIKA" Robert Bieniek

§ 1 Definicje:

1. TERMIKA – firma prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Technika Grzewcza Robert Bieniek „Termika”, ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 10A, 06-500 Mława, NIP: 569-125-48-45, REGON: 130373973; www.termika-sklep.pl, www.termikabieniek.pl

2. Klient- osoba fizyczna która w jakikolwiek sposób kontaktuje się z TERMIKĄ, w szczególności poprzez składanie zapytań, zamówień lub zawierając transakcję.

3. Administrator - administrator danych osobowych którym jest Robert Bieniek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Technika Grzewcza „Termika”, ul. Aleja Józefa Piłsudskiego10A, 06-500 Mława

4. Współpracownicy - osoby prawne i fizyczne, którym w celu wykonywania zawartych umów Termika powierzyła dane Klienta w oparciu o stosowne umowy powierzenia danych osobowych.

5. Pliki “cookies” - dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych Klientów, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

6. Regulamin- Regulamin Sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.termika-sklep.pl, www.termikabieniek.pl;

7. Ustawa - ustawa z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz.1000). 8. RODO - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka ma na celu przekazanie informacji, jakie dane osobowe zbieramy, w jakich celach, w jaki sposób z nich korzystamy oraz kim jesteśmy, określa również zasady stosowania plików cookies. Ma ona na celu wskazanie praw, które ma Klient w związku z przetwarzaniem przez nas jego danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy przetwarzania przez nas danych osobowych pracowników i współpracowników.

2. Jesteś naszym Klientem kontaktując się z TERMIKĄ w jakikolwiek sposób. Zapewniamy, że Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie Ustawą oraz RODO. Zbierane przez nas dane są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia danego celu przetwarzania.

3. Administratorem Twoich danych osobowych jest Robert Bieniek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Technika Grzewcza „Termika”, ul. Aleja Józefa Piłsudskiego10A, 06-500 Mława. Możesz się z nami kontaktować: - listownie na adres: Technika Grzewcza „Termika”, ul. Aleja Józefa Piłsudskiego10A, 06-500 Mława, - mailowo na adres: www.termika-sklep.pl, www.termikabieniek.pl

4 . Administrator nie ustanowił inspektora ochrony danych osobowych. Z każdym pytaniem lub żądaniami we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych możesz się zwrócić bezpośrednio do Administratora - Roberta Bieńka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Technika Grzewcza „Termika”, ul. Aleja Józefa Piłsudskiego10A, 06-500 Mława. Możesz się z nim kontaktować: - listownie na adres: Technika Grzewcza „Termika”, ul. Aleja Józefa Piłsudskiego10A, 06-500 Mława, - mailowo na adres: www.termika-sklep.pl, www.termikabieniek.pl

5. Klient, który korzysta z usług i narzędzi udostępnionych w ramach działalności TERMIKI i jej Sklepu internetowego, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności i Regulaminu Sklepu, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Sklepu oraz Polityką Prywatności.

6. Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa.

7. Administrator na zasadach określonych w Regulaminie oraz w Polityce Prywatności posiada wyłączny dostęp do danych osobowych Klienta.

8. Dostęp do danych osobowych Klienta może być powierzony innym podmiotom, np. za pomocą, których Klient dokonuje płatności, które to podmioty gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi regulaminami i politykami prywatności.

9. Pamiętaj, podanie nam przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne Możesz, ale nie musisz tego robić. Podanie nam danych nie jest obowiązkiem ustawowym oraz może być wymogiem umownym, jeżeli zechcesz skorzystać z usług TERMIKI.

§ 3 Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych

1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe które od Ciebie otrzymamy w związku z transakcjami z nami dokonywanymi lub podczas kontaktów z nami. Są to w szczególności dane, które nam podasz w związku z umowami z nami zawieranymi lub występując do nas o podjęcie określonych działań przed ich zawarciem lub występując o wystawienie faktury VAT lub składając reklamację, lub odstępując od umowy, lub zapisując się do newslettera lub zakładając konto internetowe. W związku z możliwością rejestracji w Sklepie internetowym i założenia konta Klienta, zakładając konto możesz zostać zobowiązany do podania swoich danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania, adres siedziby, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail, login (e-mail) i hasło. Podanie wyszczególnionych podczas procesu rejestracji danych jest konieczne do założenia Konta, a pozostałe dane można podać fakultatywnie.

2. Administrator w ramach działalności TERMIKI może przechowywać informacje, niezbędne do umożliwienia kontaktu z Klientem, przesłania wiadomości, zawierania transakcji, dokonywania płatności, składania reklamacji.

3. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w Sklepie i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w ramach Sklepu danych w następujących celach:

a) złożenia zamówienia w TERMICE,

b) wystawiania faktur VAT,

c) dochodzenia należności,

d) rozpatrywania reklamacji,

e) marketingu własnych produktów lub usług TERMIKI,

f) zarządzania kontem Klienta, rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji,

g) dostosowywania oferty TERMIKI do potrzeb Klienta,

h) przeprowadzania ankiet, badań i analiz w celu poprawy jakości świadczonych przez TERMIKĘ usług,

5. Administrator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych danych osobowych Klienta wyłącznie w zakresie realizacji celów opisanych w ust 4. Twoje dane są przechowywane:

1) w przypadku działań podjętych przed zawarciem umowy np. w celu wyceny usługi czy dostępności produktu – przez czas niezbędny do wykonania tych działań,

2) w przypadku zawarcia umowy – przez czas niezbędny do jej wykonania,

3) przez okres trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub gwarancji,

4) w związku z prawnym obowiązkiem związanym z wystawieniem i przechowywaniem faktur i dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości - przez okres ich przechowywania określony przepisami podatkowymi i przepisami o rachunkowości,

5) w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń - do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy,

6) w celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby marketingowe, w tym podniesienia jakości usług - przez okres trwania umowy, a w przypadku jej nie zawarcia do czasu zakończenia działań podjętych na żądanie Klienta,

6. Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Klienta, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów.

7. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klienta:

a) adres poczty elektronicznej (adres e-mail),

b) imię i nazwisko,

c) nazwę firmy (w przypadku Klientów niebędących konsumentami),

d) NIP (w przypadku Klientów niebędących konsumentami),

e) adres dostawy Towaru (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

f) adres zamieszkania/prowadzenia działalności (jeżeli jest inny niż adres dostawy),

g) wiek Klienta (w celu zweryfikowania czy do przetwarzania danych potrzebna jest zgoda osoby sprawującej władzę rodzicielską),

h) numer telefonu.

8. Podanie danych przez Klienta, w wyżej wskazanym zakresie, jest dobrowolne. Ich podanie może być jednak niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie. Zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

9. Twoje dane możemy przekazać:

1) naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania lub działania na Twoja rzecz,

2) podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane osobowe i uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, tj.: - naszym podwykonawcom wspierającym nas w wykonaniu umów, zamówień i obsłudze klientów, np. w obsłudze korespondencji lub w procesie obsługi Klienta, innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych produktów i usług lub rzeczoznawcom działającym na nasze zlecenie, - podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne, - podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową, - podmiotom prowadzącymi działalność pocztową lub kurierską - w celu dostarczenia korespondencji lub przesyłek, - podmiotom prowadzącymi działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) - w celu dokonywania płatności, - podmiotami nabywającymi wierzytelności - w razie niezapłacenia ceny za zakupiony towar lub wynagrodzenia za wykonanie zamówienia w terminie lub innych należności na naszą rzecz.

10. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu stronie TERMIKI.

§ 4 Polityka Cookies

1. TERMIKA nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej TERERMIKI. Administrator danych wykorzystuje te pliki do:

a) możliwości logowania i utrzymywania sesji Klienta na każdej kolejnej stronie internetowej TERMIKI,

b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Klienta, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę

c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji Klienta.

1. Oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta, przy czym ustawienia te mogą zostać zmienione przez Klienta.

2. Klienci mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach: - Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka - Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl - Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 - Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

1. Administrator danych informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie stron internetowych TERMIKI.

2. Administrator wykorzystuje pliki cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

3. Administrator w ramach obsługi stron internetowych TERMIKI stosuje następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach sklepu internetowego,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,

c) „wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej TERMIKI przez Klienta,

d) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,

e) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i dostosowanie strony internetowej TERMIKI do Klienta.

§ 5 Prawa i obowiązki Administratora i Klienta

1. Administrator ma prawo do przekazania informacji dotyczących Klienta TERMIKI organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

2. Administrator zobowiązany jest do nie powierzania danych osobowych Klienta innym podmiotom bez zgody Klienta, a wyjątkiem przypadków przewidzianych w RODO oraz Ustawie.

3. Klient ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, gromadzonych przez Administratora. Prawo to obejmuje możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia, zaprzestania przetwarzania danych osobowych Klienta i przysługuje bez podania przyczyny.

4. Klient ma prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Klient zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane są zgodne z prawdą.

5. W celu realizacji swoich praw Klient może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Administrator ma obowiązek udzielenia Klientowi informacji o działaniach podjętych w związku z jego żądaniami, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten możemy przedłużyć o kolejny miesiąc z uwagi na skomplikowany charakter żądania, o czym Administrator informuje Klienta.

7. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych przez TERMIKĘ lub poważnym ograniczeniem możliwości korzystania z tych usług.

§ 6 Zagadnienia pozostałe

1. Oferta TERMIKI będzie w przyszłości ulegać rozszerzeniu. Mogą także nastąpić zmiany przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Oznacza to, że Administrator będzie zobowiązany lub uprawniony do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.

2. Nowe wersje Polityki Prywatności będą się pojawiały na stronie internetowej TERMIKI wraz ze stosownym komunikatem.

3. Każda zmiana Polityki prywatności będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej TERMIKI. Wszelkie zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez okres jednego miesiąca od dnia wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.